Dubrovačka Biskupija

Lopud: Mladi restauratori iz Europe obnavljaju kulturnu baštinu

Lopud: Mladi restauratori iz Europe obnavljaju kulturnu baštinu

Ekipa od 25 restauratora, koju sačinjavanju profesori i studenti visokih škola za restaruraciju iz Koelna, Antwerpena, Brisela i Splita, pod vodstvom profesora Hansa Portsteffena ovog tjedna je u crkvama Gospe od Šunja i sv. Marije od Špilice nastavila radove na očuvanju pokretne kulturne baštine otoka Lopuda. Ove godine nastavljaju se radovi na Oltaru sv. Križa iz crkve Gospe od Šunja te na oltaru Gospe od Karmena i Oltaru sv. Josipa iz crkve sv. Marije od Špilice.

 

Suradnja sa Visokom školom za restauraciju iz Koelna, kojom su se kasnije priključile i visoke škole za restauraciju iz Brisela, Antwerpena i Splita, započeta je 1987. godine na iniciranje pokojnog lopudskog župnika don Ivana Vlašića, a nastavlja se i s drugim župnicima među kojima je i sadašnji župnik don Frano Markić. Svake godine po dva tjedna u kolovozu i rujnu studenti i profesori s navedenih sveučilišta (grupe od 10 do 25 studenata i profesora) rade na izradi dokumentacije stanja umjetnina te na restauratorskim intervencijama na pokretnim dobrima crkava sv. Nikole, Gospe od Šunja i Sv. Marije od Špilice.

 

Međunarodna suradnja na očuvanju pokretne kulturne baštine otoka Lopuda se provodi u organizaciji Društva za zaštitu spomeničke baštine i prirodne baštine Lopuda sredstvima Društva, Ministarstva kulture, Dubrovačke biskupije i prikupljenim donacijama. Svi radovi rade se pod nadzorom Konzervatorskog odjela u Dubrovniku i u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom, Restauratorskim odjelom u Dubrovniku.

 

A.T.