Dubrovačka Biskupija

Caritas: Natječaj za dodjelu stipendija za studente slabijeg imovnog stanja

 

Na temelju članka 9 st. 4 i čl. 10 st. 1 Statuta Caritasa dubrovačke biskupije, Pravilnika o dodjeli stipendija Caritasa dubrovačke biskupije i Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija od 18. veljače 2016.g.   CARITAS DUBROVAČKE BISKUPIJE objavljuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja

za akademsku godinu 2018/19

 

1. Za akademsku godinu 2018/19 Caritas dubrovačke biskupije raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja.

 

2. Caritas dubrovačke biskupije će dodijeliti ukupno 28 (dvadesetosam), stipendija, a mjesečni iznos stipendije u iznosu od 750,00 kuna, isplaćivat će se u deset mjesečnih obroka tijekom natječajne akademske godine.

 

3. Pravo sudjelovanja na natječaju za stipendije, imaju studenti koji:

 

- su državljani Republike Hrvatske,

- su kao redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj ili van Republike Hrvatske ,

- imaju prebivalište na području Dubrovačke biskupije,

- nemaju novčane potpore za školovanje odobrene od nekog drugog subjekta.

 

Svi sudionici natječaja svoj status dokazuju dostavom dokumentacije nadležnih tijela.

 

4. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

- da su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Dubrovačke biskupije

- nemaju odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta,

- ispunjavaju uvjet imovine i prihoda iz stavka 2 ovog Članka

 

Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako ne ostvaruju ukupan mjesečni prihod veći od dole navedenih iznosa :

 

- samac .............................................  2.700,00 kuna

- dvočlana obitelj  ............................... 5.100,00 kuna (2.550,00 kn po članu)

- tročlana obitelj ................................. 6.900,00 kuna (2.300,00 kn po članu)

- četveročlana obitelj ........................... 8.800,00 kuna (2.200,00 kn po članu)

- za svakog daljnjeg člana .................... uvećano za 700,00 kuna

 

Pri utvrđivanju visine iznosa mjesečnih prihoda za ispunjenje uvjeta iz prethodnog stavka ovog Članka neće se uzimati u obzir iznosi koje korisnik izdvaja za podmirenje obveze novčanih kredita za kupnju stana odnosno iznosi koje korisnik izdvaja za podmirenje obveze s osnova najma stana u kojem živi.

 

5. Uz zamolbu za dodjelu stipendije za studente slabijeg imovnog stanja kandidati su obvezni priložiti:

- mišljenje župnika župne zajednice kojoj kandidat pripada,

- presliku domovnice ili osobne iskaznice kao dokaz državljanstva,

- uvjerenje o prebivalištu,

- potvrdu o upisanom pred/diplomskom studiju,

- izjavu kandidata da u okviru istog stupnja obrazovanja ne prima stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja,

- potvrdu nadležnog Područnog ureda Porezne uprave Dubrovnik o ukupnom prihodu.

 

6. Molbu sa svim potrebnim dokumentima studenti podnose do zaključno 05. studenog 2018. g., neposredno u ured Caritasa dubrovačke biskupije, Liechtensteinov put 22, Dubrovnik ili preporučenom pošiljkom na gore navedenu adresu. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefonski broj 020 612 240.

 

7. Nepotpune prijave i prijave koje su stigle izvan propisanog roka se neće razmatrati.

 

Studenti koji su podnijeli zamolbe za dodjelu stipendija će pismenim putem biti obaviješteni o donesenoj odluci, najkasnije u roku od 30 dana, računajući od dana isteka roka za podnošenje prijava navedenog u točki VI.

 

U Dubrovniku, 3.10.2018.                                                                               Ravnateljica: Sanja Šanje