Dubrovačka Biskupija

Financijsko izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu

Financijsko izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu

 

 

Dubrovačka biskupija u godišnjem financijskom izvještaju za 2016. godinu prikazuje konsolidirani novčani tok biskupije i povezanih pravnih osoba (konsolidirani cash flow). Glavni razlog uvođenja konsolidiranog izvještaja o primicima i izdacima je želja preglednijeg prikaza podataka svih povezanih pravnih osoba s Dubrovačkom biskupijom. Uz navedeno, objavljene su bilance svih neprofitnih i profitnih pravnih osoba Biskupije i povezanih društava sa stanjem na dan 31.12.2016. te računi dobiti i gubitka profitnih društava, odnosno računi prihoda i rashoda neprofitnih pravnih osoba u 2016. godini.

 

Povezane neprofitne pravne osobe su: Caritas, Ustanova za uzdržavanje klera, Biskupsko sjemenište i Popovski zbor. Profitne pravne osobe u vlasništvu Biskupije su: Benfortuna d.o.o. i Otok d.o.o. Uz to Biskupija ima vlasnički udjel od 25% u društvu Elaphiti Conspectus d.o.o.

 

Razlika primitaka i izdataka Biskupije i povezanih pravnih osoba u 2016. godini je pozitivna i iznosi 4 milijuna kuna što s početnim stanjem računa od 4,6 milijuna kuna na 1.1.2016. dovodi do završnih stanja računa od 8,6 milijuna kuna na 31.12.2016., što uglavnom predstavlja namjenske izvanredne primitke od Zaklade i iznos pozajmice u visini od 5 milijuna kuna.

 

U financijskom izvješću primici Biskupije se dijele na redovne i izvanredne. Redovni primici povezani su s redovnim procesima Biskupije i povezanim društvima, odnosno pravnim osobama. U 2016. godini prisutan je visok udio izvanrednih primitaka u ukupnim primicima. Glavni razlozi za toliki rast izvanrednih primitaka su:

 

- trenutačna nemogućnost otplate obveza Dubrovačke biskupije, zbog čega se Biskupija u 2016. godini dodatno zadužila za 5 milijuna kuna;

 

- izvanredna jednokratna namjenska sredstva koje je Dubrovačka biskupija primila u 2016. godini od Zaklade Caboga Stiftung za obnovu palače Braće Andrijića i Biskupske palače u visini od 7 milijuna kuna.

 

Biskupovo pismo i Financijsko izvješće Dubrovačke biskupije za 2016. godinu možete pogledati OVDJE.